background
image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8

Головна

 Школа-конференція молодих вчених «Сучасне матеріалознавство: фізика, хімія, технології» (СМФХТ – 2021) 4 - 8 жовтня 2021 р., м. Ужгород, Україна

Школа-конференція проводиться за ініціативи Національної академії наук України з метою інформування молодих науковців щодо останніх досягнень в галузі синтезу, вивчення та застосування нових матеріалів, нанорозмірних систем і наноматеріалів, а також дозволить отримати досвід представлення результатів власних досліджень, обмінятися інформацією та обговорити нові результати, що стосуються найбільш важливих фундаментальних, прикладних і технологічних аспектів сучасного матеріалознавства.

Школа-конференція проводиться за фінансової підтримки НАН України. До участі в роботі школи-конференції (без організаційного внеску) запрошуються молоді науковці, аспіранти, студенти. Публікаційний внесок складає 100 грн.

Різноманітна культурно-розважальна частина та екскурсії сприятимуть особистому знайомству з колегами за фахом і можливості ширших наукових дискусій.

Школа-конференція буде проводиться на базі туристичного комплексу “Водограй”, який знаходиться в смт. Чинадієво Мукачівського району Закарпатської області.

 

ТИМЧАСОВА ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

 

On-line доповіді будуть проходиди з використанням google meet

 

Можлива заочна участь в роботі школи-конференції молодих вчених (з використанням додатку skype). Для цього необхідно відправити на адресу Оргкомітету:

  1. Заявку(реєстраційну форму) оформлену згідно правил до 31.08.2021р.
  2. Матеріали доповіді, оформлені згідно вимог до 05.09.2021р.
  3. Електронну версію стенду, сформованого на аркушах формату А4( 9 або 8аркушів) до 05.09.2021р. Паперова версія стендів буде оформлена оргкомітетом .
  4. Копія квитанції (або скриншот) про оплату (прізвище першого автора) до 05.09.2021р. Вартість однієї публікації (публікаційний внесок) складає 100грн.
  5. Доповіді будуть включені в програму конференції після сплати публікаційного внеску.

Оплата публікаційного внеску : на картку    "Приватбанку"

номер картки: 5168755431075858   (Макар Л.І.)

Призначення платежу: публікаційний внесок /mms2021/

(ПІБ першого автора).

Інформація щодо переказу коштів та бронювання готелю:

e-mail:сenter.uzh@gmail.com тел.:(+38)095-467-94-02;  (+38)050-939-94-27

Матеріали конференції будуть виставлені на сайті: http://mms2021.com.ua/, книга або диск по бажанню учасників будуть відправлені на вказану  ними адресу.

 

Програма школи-конференції

-Запрошені лекції провідних вітчизняних та європейських науковців у галузі фізики, хімії та технології нових функціональних матеріалів
-Усні доповіді молодих дослідників, у т. ч. on-line.
-Стендові презентації

 

Тематика
-Метали, сплави, кераміка і композиційні матеріали;
-Напівпровідникові, діелектричні, магнітні та склоподібні матеріали;
-Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології;
-Розмірні ефекти, самоорганізація і моделювання наноструктур;
-Плівки, покриття і поверхневі наносистеми;
-Біофункціональні наноматеріали, наносистеми в біології та медицині;
-Полімери, супрамолекулярні структури, колоїдні системи, аерогелі;
-Технологія, діагностика та застосування матеріалів різноманітного призначення.

Робочі мови школи-конференції: українська, англійська.

ВАЖЛИВІ ДАТИ
31.08.2021 р. Кінцевий термін реєстрації
05.09.2021 р. Кінцевий термін подання тез доповідей
20.09.2021 р. Розсилка 2-го інформаційного листа із запрошенням та програмою школи-конференції
04.10.2021 р. Реєстрація учасників школи-конференції
04.10.2021 р. Початок школи-конференції 

Вимоги до тез
Обсяг тез – до двох сторінок (включаючи таблиці, рисунки, посилання).
Текст набирати на аркуші формату А4 з полями: 2,0 см в редакторі WinWord шрифтом Times New Roman. Назва – жирним шрифтом 16 pt, прізвища авторів – 12 pt, інформація, що стосується місця роботи авторів і адреса – курсивом, 12 pt, все по центру, текст – 14 pt. Між рядками один інтервал. Серед авторів підкреслити доповідача. Бажано його поставити на перше місце, оскільки переписка буде вестись з першим автором. Формули набирати у редакторі формул MS Word Equation або MathType. Всі підписи всередині рисунків, а також формули повинні бути шрифтом величиною 12 pt. Назву файлу необхідно формувати відповідно до схеми: "номер напряму"_"прізвище доповідача в латинській транслітерації" (якщо доповідач представляє декілька доповідей одного напряму, після прізвища без пробілу вказати номер 1, 2, 3). Наприклад: 4_Ivanenko.doc.

 

School-conference of young scientists « Modern material science: physics, chemistry, technology» (MMSPCT-2021), 4 - 8 October 2021, Uzhgorod, Ukraine

The school-conference of young scientists " Modern material science: physics, chemistry, technology" Uzhgorod, Ukraine) (MMS’ 2021) is held on the initial of the National Academy of Sciences of Ukraine with the aim of informing of young scientists about the latest achievements in the field of obtaining, studying and application of new materials, nanosized systems and nanomaterials. The conference will allow the exchange of information and discuss new results and will include the most important fundamental, applied and technological aspects of the problem.
The school-conference is held with the financial support of the NAS of Ukraine.

The school-conference will be held on the basis of the tourist complex "Vodogray", which is located in the village. Chinadiyevo, Mukachevo district, Zakarpattia region.

Program of school-conference:
-Invited lectures by leading Ukrainian and European scientists in the field of physics, chemistry and technology of new functional materials
-Oral reports of young researchers, including online.
-Posters sessions

Young scientists post-graduate students and students are invited to participate in the school-conference (without organizational fee). Publication fee – 100 UAH.
A variety of cultural and entertainment activities and excursions will promote personal acquaintance with colleagues by profession and the possibility of wider scientific discussions.

IMPORTANT DATES
31.08.2021 Registration
05.09.2021 The deadline for submission of abstracts
20.09.2021 Second announcement:
04.10.2021 Registration of the participants of the school-conference
04.10.2021 The beginning of the school-conference

Abstract requirements:
Report abstract size 1-2 pages of A4 format with fields: 2.0 cm in the WinWord editor in Times New Roman font. Title - in bold type 16 pt, authors' names - 12 pt, information concerning the place of work of authors and address - italics, 12 pt, all in the center, text - 14 pt. Between lines one interval. Among the authors emphasize the speaker. It is desirable to put it in the first place, because the correspondence will be conducted with the first author. Formulas are typed in the MS Word Equation or MathType formulas editor. All captions inside the drawings, as well as the formulas, should be in the font size of 12 pt. The name of the file must be generated according to the scheme: "direction number" _ "speaker's last name in Latin transliteration" (if the speaker presents several reports in one direction, after the surname, without a space, specify numbers 1, 2, 3). For example: 4_Ivanenko.doc.

 

mms2021.com.ua                  © M.Pop